Tổ 1

 • Hoàng Văn Hinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01658058464
  • Email:
   hoanghihvl1@gmail.com
 • Bùi Thị Minh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0984373188
  • Email:
   inhhongtn1987@gmail.com
 • Vũ Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0968101573
  • Email:
   vuthiloanchung@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01643736116
  • Email:
   huedung8705@gmail.com
 • Nguyễn Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0985702541
  • Email:
   nguyengiaggvthtso1vh@gmail.com
 • Lê Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01237267378
  • Email:
   huonglongthhb78@gmail.com
 • Đặng Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01689942260
  • Email:
   huedhy90@gmail.com
 • Lăng Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0947006879
  • Email:
   khoahau2015@gmail.com