PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ  

     TRƯỜNG TH HÒA BÌNH

         Số:  67/QĐ-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

         Hòa Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Công khai và niêm yết danh mục sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn

năm học 2020-2021

Căn cứ vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong phiên họp thống nhất của Hội đồng chọn sách giáo khoa Trường Tiểu học Hòa Bình;

Căn cứ vào quyết định số 60/QĐ-THHB ngày 26/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường tiểu học Hòa Bình năm học 2020-2021;

Nhà trường đã thống nhất chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021  với danh mục cụ thể như sau:

TT

Môn

Tên bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Toán

Cách diều

Đỗ Đức Thái

NXB Đại học Sư phạm

2

Tiếng Việt

Cách diều

Nguyễn Minh Thuyết

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

3

TNXH

Cùng học để phát triển năng lực

Nguyễn Hữu Đĩnh

NXB Giáo dục Việt Nam

4

Đạo đức

Cách diều

Lưu Thu Thủy

NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5

HĐTN

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Đinh Thị Kim Thoa

NXB Giáo dục Việt Nam

6

Âm nhạc

Cùng học để phát triển năng lực

Hoàng Long

NXB Giáo dục Việt Nam

7

Mỹ thuật

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung

NXB Giáo dục Việt Nam

8

Giáo dục thể chất

Cùng học để phát triển năng lực

Hồ Đắc Sơn

NXB Giáo dục Việt Nam

9

Tiếng Anh

TiếngAnh 1 (Phonics - Smart)

Nguyễn Thu Hiền

NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà trường xin thông báo đến tất cả các đ/c cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh và  học sinh được biết.

                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     

         Trịnh Thị Thanh Huyền