Căn cứ Thông tư số 21/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Hòa Bình nhằm tiếp tục duy trì và phát triển phong trào Giáo viên dạy giỏi trong nhà trường

Trường Tiểu học Hòa Bình đã tổ chức các Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2019-2020 với mục đích:

- Hội thi giáo viên giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy – học trong nhà trường và toàn ngành, nhằm góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ nhà giáo và đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức môi trường sư phạm và dạy học theo hướng phát triển các hoạt động, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự tin của học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong đó chú trọng việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao.

- Thực hiện đổi mới công tác đánh giá giáo viên tiểu học. Coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nề nếp kỷ cương trong dạy – học. Đảm bảo công khai, công bằng trong tuyển chọn.

- Nâng cao sự hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các qui định của ngành, cấp học và xử lý tình huống trong quá trình dạy học.

- Qua Hội thi phát hiện, tuyên dương và nhân rộng điển hình giáo viên giỏi, cá nhân tiêu biểu qua cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên. Xây dựng những tấm gương nhà giáo "Sáng về đạo đức, sâu về chuyên môn, sắc về nghiệp vụ". Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

- 100% giáo viên của trường đã đăng kí và tham gia hội thi.

1. Nội dung thi: Mỗi giáo viên dự thi tham gia 03 nội dung sau:

a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian năm học 2019-2020 hoặc bảo lưu theo quy định của năm học 2018-2019.

b) Bài thi kiểm tra năng lực.

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi

a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường vào ngày 6 tháng 11 năm 2019.

b) Bài thi kiểm tra năng lực: được tổ chức vào ngày 6 tháng 11 năm 2019

c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

Ngày thi giảng được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2019.