Ngày 14/12/2020, chi bộ trường Tiểu học Hòa Bình tổ chức hội nghị bình xét tổ chức cơ sở đảng.

      Thực hiện kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 02/12/2020 của đảng ủy xã Hòa Bình về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020. Ngày 14/12/2020, chi bộ trường Tiểu học Hòa Bình tổ chức hội nghị bình xét tổ chức cơ sở đảng.
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Ngô Thúy Oanh, đảng ủy viên, phụ trách chi bộ nhà trường.
    Chủ trì cuộc họp là đồng chí Trịnh Thị Thanh Huyền – Bí thư chi bộ. Đ/c bí thư triển khai tiêu chí đánh giá tập thể và cá nhân.
    Thành phần tham dự: 11 đồng chí; (11 đ/c chính thức.)                                                                                                                        

 Sau khi nghe báo cáo của ban chi ủy, tập thể nhất trí cao và đề nghị ban chi ủy tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của mình. Đề nghị xếp loại tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
    Đối với nội dung kiểm điểm cá nhân, các đảng viên tự kiểm điểm theo các tiêu chí: (Nêu ưu, khuyết đểm về tư tưởng chính trị; về phẩm chất đạo đức lối sống; về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; về ý thức tổ chức kỷ luật và Kết quả khắc phục suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo nghị quyết trung ương 4 khóa XII, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân) và tự xếp loại đảng viên cuối năm.
    - Chi ủy đọc bản nhận xét đảng viên nơi cư trú.
    - Tập thể Đảng viên tiến hành phân tích, góp ý; nêu các ưu khuyết điểm của từng Đảng viên.
    - Chủ trì hội nghị kết luận nội dung tự kiểm điểm, các ý kiến góp ý của tập thể chi bộ đối với từng đảng viên.
    - Tập thể Đảng viên tiến hành bỏ phiếu kín xếp loại đảng viên.
Kết quả bình xét cá nhân: TSĐV tham gia đánh giá: 11 đồng chí.
    + Xếp loại HTXSNV: 02 đ/c
+ Xếp loại HTTNV: 09 đ/c
Tập thể đề nghị: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Sau đây là 1 số hình ảnh của hội nghị: